Khas Khus (Episode 20) – August 11, 2016

Wilson Bikram Rai (Takme buda), Aruna Karki(Taruni), Sunita Gautam (Muiya), Suraj Capagain (Bandre), Yaman Shrestha(Mana Madshap), Marich Man Shrestha(Balchi), Sandesh Lamichhane (Battre), Niru Khadka, Yadav Thapa(Byaj Prasad), Poonam Bhandari(Pune), Magne Budo (kedar ghimire)

Khas Khus

Watch the full episode

Post Author: serialsansar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *